Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Tóth Lajos egyéni vállalkozó, a továbbiakban: „Szolgáltató” által a www.lelekkavezo.hu honlapon keresztül nyújtott tananyagok, személyes és online (videós) Life coaching ülések (életvezetési és párkapcsolati tanácsadások ), webináriumok a továbbiakban: „Szolgáltatás” igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltató adatai:

Név: Tóth Lajos egyéni vállalkozó
Székhely: 2120. Dunakeszi, Tóth Ilona utca 4. Fsz/1.
Levelezési cím: 2120. Dunakeszi, Tóth Ilona utca 4. Fsz/1.
Adószám: 66635943-1-33
Email cím: hello@lelekkavezo.hu
Bankszámlaszám: 10700378-70216075-51100005
Bank neve: Cib Bank

Szolgáltatások

A szolgáltatások fajtái

A Szolgáltató a következő szolgáltatásokat (továbbiakban Szolgáltatások) nyújtja:

  • Tudásanyagok: online elérhető anyagok
  • Személyes és/vagy Online (Videós) tanácsadások
  • Webináriumok

A Szolgáltatások leírása

A Szolgáltató által nyújtott „tananyagon” keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható életvezetési, párkapcsolati tanácsokat és ezzel kapcsolatos egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az önismereti és életvezetés és párkapcsolati legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját életükben alkalmazva jelentős fejlődést érjenek el.

 

——————————-

A Szolgáltató által nyújtott „Életvezetési és Párkapcsolati tanácsadáson – Személyes és/vagy Online tanácsadáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható életvezetési tanácsokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az önismeret és életvezetési és párkapcsolati témák legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját életükben alkalmazva jelentős fejlődést érjenek el.

 

———————————

A Szolgáltató által nyújtott „Webináriumon keresztül a Szolgáltató adott témában hatékony megoldásokat és eszközöket mutat be és közvetlenül alkalmazható életvezetési és párkapcsolati tanácsokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az önismereti és életvezetési és párkapcsolati témák legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját életükben alkalmazva jelentős fejlődést érjenek el.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében életvezetéssel, párkapcsolattal és önismerettel kapcsolatos tanácsadásokat és tananyagokat biztosít és a Szolgáltatásokon keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (egyéb tananyagok) és Életvezetési tanácsadások. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Tóth Lajos egyéni vállalkozó.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik szintén életvezetéssel és önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti. Az egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója szintén Tóth Lajos egyéni vállalkozó.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.lelekkavezo.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

A személyes szolgáltatás / tananyag díj mértéke

A Személyes tanácsadásokra személyesen kerül sor előzetes egyeztetést követően. A koronavírus miatt jelenleg határozatlan ideig nem elérhető.

Az Online tanácsadásokra élő videós formában kerül sor előzetes egyeztetést követően. Zoom, teams, skype, messenger, és egyéb.

A Személyes és Online (Videós) tanácsadás óradíja 13.000 HUF.

Az egy alkalmas Párkapcsolati Gyorsszervíz és az Önbizalom növelő Gyorsszervíz Tanácsadások óradíja 17.000 HUF.  Ebből a szolgáltató kampányszerűen kedvezményeket biztosíthat.

Ezekről a kedvezményekről mindig az aktuális aloldalon találnak az érdeklődök információkat.

A tananyag nyújtásáért a Szolgáltató egyszeri bruttó ……Ft díjra jogosult azzal, hogy a szerződés megkötése a “Megrendelem” gomb lenyomásával létrejött. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

A személyes szolgáltatás / tananyag díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bank kártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion Payment Zrt. (1117. Budapest
Infopark sétány 1.) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az Barion Payment Zrt. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion-altalanosszerzodesifeltetelek-20161003.pdf weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Számlázás

A személyes szolgáltatás / tananyag díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a képzési fiókon keresztül juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@lelekkavezo.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti. Felmondó nyilatkozat mintát a jelen szerződési feltételek 1. melléklete tartalmazza.

A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 30 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 30. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó szolgáltatás / tananyag díj levonását követő harmincadik napra esik.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.lelekkavezo.hu weboldalon, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére legalább 100.000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

A szerződés határozott időre szól.
Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@lelekkavezo.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:
 2120 Dunakeszi, Fő út 25

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely.eu Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.lelekkavezo.hu/aszf weboldalon.

1 sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ***

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ***

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ***

A fogyasztó(k) neve: ***

A fogyasztó(k) címe: ***

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: